ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2019΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Δικηγόρος Βορδώνη Χρυσούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2019΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

31/01/2020 Uncategorized 0

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Αριθμός απόφασης……2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

(Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας )

   Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη   την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα   .Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 12.11.2018 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

      ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ          κατοίκου Αθηνών, επί της οδού,       η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Χρυσούλας Βορδώνη.

    ΤΗΣ ΚΑΘ΄ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ  ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία <<ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε>> και το διακριτικό τίτλο <<EUROBANK ERGASIAS>> που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Όθωνος αρ. 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευσή της άρθρα 5 παρ. 1 του Ν. 3869/10 και 748 παρ. 3 ΚΠολΔ) και παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου …….. Κοινοποιούμενη προς……………. επί  της οδού,…..Αττικής , υπό την ιδιότητά της ως εγγυήτριας η οποία δεν παραστάθηκε. Η αιτούσα με την από 19-12-2014 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου,…. αίτηση δικαστικής ρύθμισης των οφειλών της και απαλλαγής από τα χρέη του Ν. 3869/10 που απηύθυνε προ το Δικαστήριο αυτό, ζήτησε να γίνουν δεκτά τα αιτήματά της. Για την συζήτηση της αίτησης ορίστηκε δικάσιμος η 24.5.2021, και εν συνεχεία, δυνάμει της υπ΄αριθμ. πράξης αυτεπάγγελτου επαναπροσδιορισμού της υπόθεσης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του παρόντος Δικαστηρίου, η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών των διαδίκων και από όσα είναι τοις πάσι γνωστά, αποδείχθηκαν τα παρακάτω ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα είναι 53 ετών, άγαμη και άτεκνη και ασχολείται με τη φύλαξη παιδιών (baby-sitter), με αμοιβή ύψους 225Ε μηνιαίως (βλ. προσκομισθέν αντίγραφο έκδοσης εργοσήμου μηνός Οκτωβρίου 2018). Συγκατοικεί δε με τον σύντροφό της , στο κατωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας της , ο οποίος εργάζεται ως μισθωτός υπάλληλος-οδηγός φορτηγού και τη συνδράμει οικονομικά με το μισθό του ύψους 736 ευρώ περίπου ( βλ. προσκομισθέν εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017) στην κάλυψη των οικιακών εξόδων. Η αιτούσα έχει στην κυριότητά της το υπό στοιχεία Β-1 διαμέρισμα-οριζόντια ιδιοκτησία, επιφάνειας 59,51 τ.μ του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας, κτισμένης επί οικοπέδου έκτασης 168,75 τ.μ που βρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού,…….. όπως αυτό ειδικότερα περιγράφεται στο υπ΄αριθμ. …συμβόλαιο της συμβολαιογράφου  Αθηνών…… Το διαμέρισμα αυτό χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της αιτούσας και του συντρόφου της  και η αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε 39,365,87 euro (βλ. προσκομισθείσα δήλωση ενιαίου φόρου, ιδιοκτησίας ακινήτων-πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013 έτους 2018). Πέραν αυτού,  η αιτούσα δεν διαθέτει άλλα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Σε χρόνο προγενέστερου του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, η αιτούσα είχε αναλάβει έναντι της καθ΄ης το παρακάτω χρέος, το οποίο τυγχάνει εμπραγμάτως εξασφαλισμένο και ως εκ τούτου συνεχίζει να εκτοκίζεται με επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από το παρόν Δικαστήριο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/10. Ειδικότερα, η αιτούσα εμφανίζει οφειλή απορρέουσα από την υπ΄αριθμ. …./ 24-02-2009 σύμβαση στεγαστικού δανείου, στην οποία έχει συμβληθεί ως εγγυήτρια η…… ανερχόμενη την 10.10.2018 σε 42.515,07 euro. Η ως άνω απαίτηση ασφαλίζεται εμπραγμάτως με προσημείωση υποθήκης πρώτης σειράς ποσού 54.000 euro επί της προαναφερθείσας κύριας κατοικίας της αιτούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ  τα χρέη της αιτούσας στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν.3869/2010 με μηνιαίες καταβολές προς την καθ΄ης ποσού εκατό ευρώ (100 Ε) εκάστη. Οι ως άνω καταβολές θα διαρκέσουν για συνολικό χρονικό διάστημα πέντε ετών (60 μηνιαίες δόσεις ) και θα πραγματοποιούνται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης τον αμέσως επόμενο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, όπως αυτή ειδικότερα περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ  στην αιτούσα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της την υποχρέωση να καταβάλλει στην καθ΄ης το ποσό των εκατό τριάντα ενός ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (131,22e ) μηνιαίως για χρονικό διάστημα είκοσι ετών (240 μηνιαίες δόσεις), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας. Η καταβολή των δόσεων, η οποία θα πραγματοποιείται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, θα ξεκινήσει τον αμέσως επόμενο μήνα μετά τη λήξη της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό και με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά ο χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του την 29.08.2019 απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.